Disclaimer & Privacyverklaring

Ticketbizz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van Ticketbizz verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Ticketbizz naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Ticketbizz zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Ticketbizz verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over producten en diensten van onszelf.
  • Indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Ticketbizz.
  • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ticketbizz kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Ticketbizz diensten te verlenen.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Ticketbizz zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Cookies

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Ticketbizz beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

Ticketbizz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of wilt weten welke gegevens Ticketbizz over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@ticketbizz.nl. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketbizz.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Ticketbizz is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over Ticketbizz dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Ticketbizz. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Ticketbizz. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Ticketbizz geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

Ticketbizz is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Ticketbizz geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Ticketbizz geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Ticketbizz behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.